právo obchodných spoločností a družstiev (zakladanie spoločností vrátane zabezpečenia všetkých potrebných listín a vykonanie zápisu v obchodnom registri,

konanie pred živnostenskými úradmi, zmeny zápisov v obchodnom registri,

zvyšovanie a znižovanie základného imania, transformácie, a spájanie a zlučovanie spoločností),

zmena či zrušenie a zánik obchodných spoločností, predaj podnikov a ich častí,

vykonanie likvidácie spoločnosti,

poskytovanie konzultácií,

príprava obchodných zmlúv a iných právnych dokumentov vrátane vypracovania právnych rozborov a stanovísk,

zastupovanie pri súdnych a mimosúdnych konaniach.