zastupovanie pred civilnými súdmi a inými orgánmi vo všetkých štádiách konania,

rovnako i zastupovanie pri stretnutiach s protistranou a uzatváranie mimosúdnych dohôd a zmierov,

spisovanie listín (zmlúv, dohôd, návrhov, žalôb), 

posudzovanie a pripomeinkovanie listín,

spracovanie právnych analýz, rozborov a posudkov,

zabezpečenie záväzkov, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v exekučnom konaní,

poradenstvo a zastupovanie v oblasti pozemkového práva,

prevody vlastníckeho práva (kúpa, darovanie, zámena),

zastupovanie v konaní pred katastrálnym úradom,

vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam,

poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní,

zastupovanie poškodených pri uplatňovaní náhrady škody, atď.